Applying for: VoIP Infrastructure Engineer

General

First Name: *
Last Name: *

Contact & Address

Email: *
Country of current residence: *
LinkedIn (Optional):
Phone (Optional):

Attachment Information

Resume: *
Other documents (Optional):

Compliance Information

By filling in the above fields and sending us the application, you consent to the processing by ITMAGINATION Sp. z o.o with its registered office in Warsaw (00-838), Prosta 32 of your personal data, contained in the above fields, submitted documents, correspondence and other personal data received from you during recruitment process for the purpose of current recruitment process, until the end of the recruitment process for specific position, however not longer than 3 months after its end or until consent is withdrawn.
If you additionally want to o participate in the future recruitment processes, the data contained in the above fields and in the submitted documents will be processed for the purpose of the future recruitment processes based on this consent for the duration of 3 years or until the withdrawal of this consent.

Wypełniając powyższe pola i przesyłając nam aplikację, zgadasz się na przetwarzanie przez ITMAGINATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32 Twoich danych osobowych zawartych w powyższych polach, przesłanych dokumentach, korespondencji oraz innych danych osobowych zebranych w toku procesu rekrutacji, na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego, do czasu zakończenia rekrutacji na określone stanowisko, nie później jednak niż 3 miesiące po jego zakończeniu albo do czasu wycofania tej zgody.
Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, dane zawarte w powyższych polach i w przesłanych dokumentach będą przetwarzane na potrzeby udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie tej zgody przez okres 3 lat albo do czasu jej cofnięcia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest ITMAGINATION Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 32.
2. Dane osobowe zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, korespondencji oraz zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie zgody, wyrażonej poprzez przesłanie aplikacji, do czasu zakończenia rekrutacji na określone stanowisko, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji na określone stanowisko albo do czasu wycofania tej zgody,
b) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane na podstawie tej zgody przez okres 3 lat albo do czasu jej cofnięcia.
3. Wyrażone zgody można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na legalność przetwarzania przed ich cofnięciem. Podanie danych kontaktowych, dotyczących wykształcenia i zatrudnienia jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Dane będą przekazywane dostawcom usług informatycznych i klientom, w tym podmiotom mającym siedzibę w krajach leżących poza EOG, w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, bądź z którymi zawarto umowy według standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską (kontakt w sprawie kopii odpowiednich klauzul: privacy@itmagination.com).
4. Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie danych osobowych: privacy@itmagination.com.

Information on processing of personal data:
1. The data controller is ITMAGINATION Sp. z o.o with its registered office in Warsaw, Prosta 32, 00-838 Warsaw.
2. Your personal data included in the application documents, correspondence and other personal data collected during recruitment process will be processed for the purpose of:
a) current recruitment process, based on consent expressed by sending us the application, by the end of recruitment process, however not longer than 3 months from the end of the recruitment process or until you withdraw this consent;
b) if you additionally agree to participate in future recruitment processes, the data will be processed based on this consent for the duration of 3 years or until the withdrawal of this consent.
3. Your consents may be withdrawn at any time and it shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. You voluntarily provide your contact data and information about education and employment, but it’s necessary for recruitment. The personal data will be available to external IT service providers and clients, including entities located in countries outside the EEA for whom the European Commission has recognized an adequate level of protection or with whom agreements have been concluded in line with the standard data protection clauses adopted by the European Commission (contact for the copy of the relevant clauses at: privacy@itmagination.com).
4. You have the right to request from the controller access to and rectification or erasure of your personal data, restriction of processing or to object to processing as well as the right to data portability and if you consider that the processing of your personal data is unlawful, you have the right to lodge a complaint with President of the Personal Data Protection Office. Contact for personal data issues at: privacy@itmagination.com.

Please include me in your future recruitments: