Applying for: Business Development Manager

General

First Name: *
Last Name: *

Contact & Address

Email: *
Country of current residence: *
LinkedIn (Optional):
Phone (Optional):

Attachment Information

Resume: *
Other documents (Optional):

Compliance Information

By filling in the above fields and sending us theapplication, you consent to the processing by ITMAGINATION Sp. z o.o with itsregistered office in Warsaw (00-805), Chmielna 85/87 of your personal data,contained in the above fields and in the submitted documents, for the purposeof current recruitment process, by the end of the recruitment process and 6months further or until you withdraw this consent.

If you additionally agree to participate in the futurerecruitment processes, the data contained in the above fields and in thesubmitted documents will be processed for the purpose of the future recruitmentprocesses based on this consent for the duration of 3 years or until thewithdrawal of this consent.

 

Wypełniając powyższe pola i przesyłając nam aplikację, zgadasz sięna przetwarzanie przez ITMAGINATION Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie (00-805), przy ul. Chmielnej 85/87 Twoich danychosobowych zawartych w powyższych polach i w przesłanych dokumentach, napotrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego, do czasu zakończenia rekrutacji na określone stanowisko i 6 miesięcy później albo doczasu wycofania tej zgody.

Jeżeli wyrażono dodatkową zgodę na udział w przyszłychrekrutacjach, dane zawarte w powyższych polach i w przesłanych dokumentach będąprzetwarzane na potrzeby udziału w przyszłych rekrutacjach na podstawie tej zgody przez okres 3 lat albo do czasu jej cofnięcia.


Consent for the future recruitments: